เมนู

ช้อป

เข้าสู่ระบบ

บัญชีของฉัน

ตะกร้า

ตะกร้าสินค้า

Terms and Conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าใช้เว็บไซต์และการสั่งซื้อสินค้า

ฉบับลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

เว็บไซต์นี้ (www.homelandgrocer.com) เป็นของบริษัท โฮมเเลนด์ ไลฟ์ จำกัด เเละดำเนินการโดยบริษัท โฮมเเลนด์ ไลฟ์ จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “โฮมเเลนด์”

ข้อกำหนดเเละเงื่อนไขการเข้าใช้เว็บไซต์และการสั่งซื้อสินค้านี้ใช้ควบคู่กับนโยบายความเป็นส่วนตัวของโฮมเเลนด์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าใช้เว็บไซต์และการสั่งซื้อสินค้านี้มีผลบังคับใช้กับผู้เข้าใช้เว็บไซต์ของโฮมเเลนด์ทุกคน กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขรวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัวของโฮมเเลนด์ในการใช้เว็บไซต์ของโฮมเเลนด์นี้อย่างละเอียด

โฮมเเลนด์ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง เพิ่มเติม หรือยกเลิก บางส่วนหรือทั้งหมดของข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าใช้เว็บไซต์และการสั่งซื้อสินค้านี้ รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัวของโฮมเเลนด์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านหรือผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัททราบล่วงหน้า

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง เพิ่มเติม หรือยกเลิก บางส่วนหรือทั้งหมดของข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าใช้เว็บไซต์และการสั่งซื้อสินค้า รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัวของโฮมเเลนด์ทุกครั้งก่อนที่ท่านจะใช้บริการจากเว็บไซต์ของโฮมเเลนด์

โฮมเเลนด์ได้ใช้ความพยายามอย่างสูงสุดในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเรื่องราว และเนื้อหาต่างๆ ที่นำเสนอในเว็บไซต์ของโฮมเเลนด์ อย่างไรก็ตาม โฮมเเลนด์ไม่อาจรับรองหรือยืนยันความถูกต้องของข้อมูล เรื่องราว และเนื้อหาเหล่านั้นได้ ดังนั้น ท่านไม่ควรสรุปว่าข้อเท็จจริงต่างๆ ตามข้อมูลที่ปรากฎในเว็บไซต์ของโฮมเเลนด์เป็นข้อเท็จจริงและเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันล่าสุดและไม่ควรใช้หรืออ้างอิงข้อเท็จจริงตามข้อมูลในเว็บไซต์ของโฮมเเลนด์เพื่อประโยชน์ใดๆ

การยอมรับข้อกำหนดเเละเงื่อนไขการเข้าใช้เว็บไซต์และการสั่งซื้อสินค้านี้ รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัวของโฮมเเลนด์ขึ้นอยู่กับการพิจารณาและการตกลงใจของท่านเอง หากท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ของโฮมเเลนด์ หรือใช้เครื่องมือ หรือใช้บริการและข้อมูลใดๆ ในเว็บไซต์ของโฮมเเลนด์ย่อมถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าใช้เว็บไซต์และการสั่งซื้อสินค้านี้ รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัวของโฮมเเลนด์ รวมทั้งประกาศต่างๆ ของโฮมเเลนด์ที่ระบุหรือกำหนดไว้ในเว็บไซต์นี้และในข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าใช้เว็บไซต์และการสั่งซื้อสินค้านี้รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัวของโฮมเเลนด์ ทั้งนี้ เมื่อท่านเข้าใช้งานหรือสั่งซื้อสินค้าในเว็บไซต์ของโฮมเเลนด์นี้ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้า ใช้บริการ เเละ/หรือใช้ระบบการทำงาน (Function)ใดๆ ของเว็บไซต์นี้ โฮมเเลนด์จะถือว่าท่านตกลงยอมรับและผูกพันกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าใช้เว็บไซต์และการสั่งซื้อสินค้านี้ดังที่จะกล่าวต่อไป รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัวของโฮมเเลนด์ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือจากไฮเปอร์ลิงก์ ดังนั้น หากท่านไม่ประสงค์จะยอมรับและผูกพันกับข้อกำหนดเเละเงื่อนไขการเข้าใช้เว็บไซต์และการสั่งซื้อสินค้านี้ รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัวของโฮมเเลนด์แล้ว กรุณาหยุดหรือยกเลิกการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของโฮมเเลนด์นี้ทันที

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. คำนิยาม

“โฮมเเลนด์” หมายถึง บริษัท โฮมเเลนด์ ไลฟ์ จำกัด

“เว็บไซต์” หมายถึง www.homelandgrocer.com รวมทั้งโดเมนย่อยอื่นใดของโฮมเเลนด์

“บริการ” หรือ “การให้บริการ” หมายถึง การจัดหาสินค้าที่ลูกค้าแจ้งขอให้บริษัทจัดหาให้ และให้หมายความรวมถึงผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีจำหน่ายในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

“ข้อตกลง” หมายถึง ข้อกำหนดเเละเงื่อนไขการเข้าใช้เว็บไซต์และการสั่งซื้อสินค้านี้ รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัวของโฮมเเลนด์ เเบบฟอร์มใดๆ เเละวิธีการชำระเงินที่มีให้

“นโยบายความเป็นส่วนตัว” หมายถึง นโยบาย เงื่อนไข และวิธีการเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าที่ระบุแสดงไว้ในเว็บไซต์ของโฮมเเลนด์

“สินค้า” หมายถึง ผลผลิตทางการเกษตร สินค้าอุปโภคบริโภค ฯลฯ ที่โฮมเเลนด์จัดให้มีจำหน่ายในเว็บไซต์ของโฮมเเลนด์

“ลูกค้า” หมายถึง ผู้ที่เข้ามาซื้อสินค้าในระบบเว็บไซต์ และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ติดต่อซื้อสินค้าและขอรับบริการต่างๆ จากโฮมเเลนด์ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านระบบเว็บไซต์ด้วย

“ท่าน” หมายถึง ลูกค้าของโฮมแลนด์และผู้ที่เข้าใช้งานหรือเข้าสู่เว็บไซต์เพื่อดูสินค้า หรือส่งหรือแสดงหรือบันทึกความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อมูลใดๆ ลงในเว็บไซต์ และให้หมายความรวมถึงผู้ขอรับบริการหรือซื้อสินค้าของโฮมแลนด์ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านเว็บไซต์

“ข้อมูลของลูกค้า” หมายถึง ข้อมูลต่างๆ ทั้งหมดของลูกค้าของโฮมแลนด์ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนตัว ชื่อผู้ใช้ (User Name) และ รหัสผ่าน (Password) ที่เก็บหรือบันทึกไว้ในฐานข้อมูลลูกค้าแต่ละรายเป็นการเฉพาะในเว็บไซต์

“สินค้าที่ซื้อ” หมายถึง จำนวนและปริมาณสินค้าที่ลูกค้าตกลงซื้อและเก็บข้อมูลไว้ในสรุปคำสั่งซื้อของลูกค้า

“สรุปคำสั่งซื้อ” (Order Summary) หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและปริมาณสินค้าที่ลูกค้าตกลงซื้อจากโฮมแลนด์รวมถึงข้อมูลในการจัดส่งสินค้าและที่อยู่ในการออกใบเสร็จ ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านเว็บไซต์

“บัญชีลูกค้า” (Account) หมายถึง ระบบเก็บข้อมูลของลูกค้าของโฮมแลนด์ในเว็บไซต์ ที่จัดเก็บหรือบันทึกข้อมูลของลูกค้าไว้ในฐานข้อมูลลูกค้าแต่ละรายเป็นการเฉพาะ

“ข้อมูลบัญชี” หมายถึง ข้อมูลต่างๆ ทั้งหมดที่ปรากฏหรือบันทึกในบัญชีของลูกค้า (Account) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าและข้อมูลการซื้อสินค้า

“ชำระเงิน” (Checkout) หมายถึง กระบวนการยืนยันการสั่งซื้อและการชำระเงินสินค้าที่ซื้อผ่านระบบชำระเงินบนแอปพริเคชั่นหรือผ่านระบบในเว็บไซต์

“การจัดส่ง” หมายถึง การจัดส่งสินค้าที่ซื้อให้ลูกค้าโดยผู้รับส่งพัสดุที่รับดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า

“ผู้ค้าปลีกที่เข้าร่วมดำเนินการ” หมายถึง บุคคลที่สามหรือผู้ประกอบการอื่นซึ่งเป็นผู้ให้ความร่วมมือหรือดำเนินการกับโฮมแลนด์ในการจัดหาสินค้าที่ซื้อให้ลูกค้า

2. ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

ข้อมูล เรื่องราว เนื้อหา และ/หรือ ทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ในเว็บไซต์ และ/หรือในเว็บไซต์ของกิจการ หรือของบริษัท หรือของกิจการในเครือของโฮมแลนด์ หรือของผู้ประกอบการอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นเจ้าของ และ/หรือที่คู่สัญญาอื่นของโฮมแลนด์อนุญาตให้โฮมแลนด์ใช้ข้อมูล เรื่องราว เนื้อหา และ/หรือทรัพย์สินทางปัญญานั้นได้ ย่อมเป็นสิทธิของโฮมแลนด์ที่ได้รับการคุ้มครองเช่นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า และ/หรือกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ทั้งนี้ โฮมแลนด์สงวนสิทธิ์การใช้ข้อมูล เรื่องราว เนื้อหา และ/หรือ ทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่แสดงหรือปรากฏในเว็บไซต์โดยเด็ดขาด เว้นแต่จะมีการได้รับอนุญาตชัดแจ้งเเละเป็นลายลักษณ์อักษรจากโฮมแลนด์

3. การไม่เปิดเผยข้อมูลและความรับผิด

เพื่อความปลอดภัยของเว็บไซต์ ของลูกค้าและของท่าน การที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ถือเป็นการตกลงและยอมรับที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลบัญชีของลูกค้าและ/หรือของท่านแก่บุคคลอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเฉพาะชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) ของลูกค้าและ/หรือของท่าน ซึ่งเมื่อท่านสร้างบัญชีลูกค้าที่เป็นบัญชีเฉพาะของท่านบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้วการรักษาความลับของข้อมูลของท่านในบัญชีลูกค้าและสรุปคำสั่งซื้อรวมทั้งกิจกรรมใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นในและ/หรือผ่านบัญชีลูกค้าของท่าน ถือเป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียว บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ของข้อมูลในบัญชีลูกค้าของท่าน ซึ่งรวมทั้งความเสียหายในกรณีที่มีบุคคลอื่นเข้าถึงข้อมูลในบัญชีลูกค้าและ/หรือกิจกรรมใดๆ ของท่านที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ ทั้งนี้ ท่านตกลงและยอมรับที่จะเก็บรักษาข้อมูลชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) ของท่านไว้เป็นความลับตลอดเวลา และจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้บุคคลอื่นล่วงรู้ และท่านจะไม่แสดงตนหรือแอบอ้างว่าเป็นบุคคลอื่น หรือให้ข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในการเข้าใช้เว็บไซต์

4. การใช้ข้อมูล เรื่องราว และเนื้อหาในเว็บไซต์

1) ข้อมูล เรื่องราว และเนื้อหาต่างๆ ในเว็บไซต์เป็นกรรมสิทธิ์และเป็นสิทธิของโฮมแลนด์ซึ่งมีไว้เพื่อใช้สำหรับวัตถุประสงค์ส่วนตัวเทางธุรกิจของโฮมแลนด์เท่านั้น ท่านหรือผู้ใช้เว็บไซต์ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ แก้ไข ทำซ้ำ หรือแจกจ่าย ข้อมูล เรื่องราว และเนื้อหาใดๆ ในเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการจากโฮมแลนด์ก่อน ทั้งนี้ โฮมแลนด์สามารถใช้ เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อมูล เรื่องราว และเนื้อหาต่างๆ ในเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องแจ้งหรือประกาศให้ทราบล่วงหน้า อนึ่ง การใช้ข้อมูลของลูกค้าและของท่านที่เก็บบันทึกหรือรวบรวมไว้ในเว็บไซต์จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจและกิจการของโฮมแลนด์และเพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์และการให้บริการท่านและลูกค้าให้ดีมากขึ้นตามนโยบายของโฮมแลนด์เท่านั้น ทั้งนี้ โฮมแลนด์มีสิทธิเปิดเผยข้อมูลของท่านและของลูกค้าให้บุคคลอื่นล่วงรู้ได้ตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อการตรวจสอบหรือสอบสวนตามกฎหมาย

2) การเข้าใช้เว็บไซต์นี้เเสดงว่าท่านตกลงและยอมรับที่จะไม่นำไปใช้ แก้ไข ทำซ้ำ คัดลอก หรือลอกเลียนแบบข้อมูล เรื่องราว และ/หรือเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงระบบการทำงาน (Function) ของเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และท่านตกลงที่จะ ไม่แจกจ่ายหรือเปิดเผยข้อมูล เรื่องราว เนื้อหา และ/หรือ ระบบการทำงาน (Function) ใดๆ ของเว็บไซต์นี้ให้กับบุคคลอื่น และท่านตกลงที่จะไม่เชื่อมต่อ เชื่อมโยง ทำซ้ำ คัดลอก หรือลอกเลียนแบบส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้

3) หากในการเข้าใช้หรือเข้าสู่เว็บไซต์นี้ท่านปฏิบัติผิดเงื่อนไขนี้หรือมีการละเมิดสิทธิเหล่านี้ของโฮมแลนด์ หรือท่านใช้หรืออ้างอิงข้อมูล เรื่องราว และ/หรือเนื้อหาในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการจากโฮมแลนด์แล้ว โฮมแลนด์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการทางกฎหมายได้ทันที โดยท่านตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายแก่โฮมแลนด์ และท่านตกลงและยอมรับที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนโฮมแลนด์ในการดำเนินการทางกฎหมายต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีความเกี่ยวของกับท่านหรือไม่ รวมทั้งท่านจะป้องกันโฮมแลนด์ไม่ให้ได้รับความเสียหาย จากการใช้ข้อมูล เรื่องราว และเนื้อหาใดๆ ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ถูกต้องหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการจากโฮมแลนด์ ทั้งนี้ ท่านตกลงและยอมรับว่าในกรณีที่ข้อมูล เรื่องราว และ/หรือเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ถูกใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการจากโฮมแลนด์แล้ว โฮมแลนด์มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายและค่าชดเชยได้ตามกฎหมายทุกประการ

5. การใช้และการเปิดเผยข้อมูล

ท่านตกลงเเละยอมรับว่าข้อมูลของท่านและของลูกค้าและข้อมูลที่โฮมแลนด์ได้รับหรือเก็บรวบรวมหรือบันทึกไว้ในเว็บไซต์อาจถูกใช้เเละถูกเปิดเผยต่อบุคคลอื่นได้ตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อการตรวจสอบหรือสอบสวนตามกฎหมาย เเละเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของโฮมแลนด์ ทั้งนี้ เว้นเเต่จะถูกจำกัดเป็นอย่างอื่นโดยกฎหมาย

6. การส่ง การแสดง และการบันทึกความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อมูล

เมื่อท่านเข้าใช้งานในเว็บไซต์นี้ ท่านตกลงและยอมรับว่า

1) ท่านเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อมูลต่างๆ ซึ่งรวมทั้งเรื่องราว และเนื้อหาใดๆ ที่ท่านส่งหรือแสดงหรือบันทึกไว้ในเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ โฮมแลนด์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่ง การแสดง หรือการบันทึก ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อมูลนั้นด้วยแต่อย่างใด และโฮมแลนด์สงวนสิทธิ์ที่จะลบความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อมูลเหล่านั้นของท่านได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

2) โฮมแลนด์ไม่อนุญาตให้ส่งหรือแสดงหรือบันทึกไว้ในเว็บไซต์นี้ซึ่งข้อมูล เรื่องราว หรือเนื้อหาที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของโฮมแลนด์หรือผู้อื่น รวมทั้งที่เป็นเรื่องผิดกฎหมาย การเมือง ลามกอนาจาร การละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น หรืออาจทำให้ผู้อื่นเสียหาย หรือที่เกี่ยวหรืออาจเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และ/หรือวัสดุหรือข้อมูล เครื่องหมายการค้า ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่นหรือข้อมูลที่เป็นความลับส่วนบุคคล หรือที่เป็นความลับทางการค้า หรือที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้อื่น หรือที่มีลิขสิทธิ์หรือสิทธิใดๆ หรือที่เป็นการก้าวร้าว ข่มขู่ หมิ่นประมาท ใส่ร้ายป้ายสี น่ารังเกียจ ผิดจริยธรรม ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใดซึ่งรวมถึงข้อกำหนดเงื่อนไขเเละเงื่อนไขการเข้าใช้เว็บไซต์และการสั่งซื้อสินค้านี้ หรือที่อาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ทั้งนี้ ไม่ว่าโฮมแลนด์อาจแก้ไข หรือลบข้อมูล หรือเรื่องราว หรือเนื้อหาดังกล่าวนั้นได้หรือไม่ก็ตาม

3) โฮมแลนด์ปฏิเสธการมีส่วนเกี่ยวข้องและความรับผิดในการแสดง และการบันทึกความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อมูลใดๆ ของท่านในเว็บไซต์นี้ และโฮมแลนด์ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องเฝ้าระวังหรือติดตาม แก้ไข หรือลบความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อมูลซึ่งรวมถึงเรื่องราวหรือเนื้อหาเช่นว่านั้น ทั้งนี้ โฮมแลนด์มีสิทธิเด็ดขาดแต่ผู้เดียวที่จะพิจารณาว่าความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อมูลใดๆ ซึ่งรวมทั้งเรื่องราวหรือเนื้อหาที่ท่านส่ง หรือแสดง หรือบันทึกในเว็บไซต์นี้มีลักษณะไม่สมควรตามที่ระบุไว้ในข้อ 2) หรือไม่ และโฮมแลนด์มีสิทธิเด็ดขาดแต่ผู้เดียวที่จะลบความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อมูลใดๆ ซึ่งรวมทั้งเรื่องราวหรือเนื้อหาที่โฮมแลนด์เห็นว่าเป็นการไม่สมควรนั้นจากเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวหรือขออนุญาตหรือแจ้งล่วงหน้าก่อน

7. นโยบายความเป็นส่วนตัวเเละความปลอดภัย

การเข้าใช้หรือเข้าสู่เว็บไซต์ การแสดงความคิดเห็น การส่ง หรือบันทึกข้อมูล เรื่องราว และเนื้อหาใดๆ ในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นการตกลงและยอมรับของท่านที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าใช้เว็บไซต์และการสั่งซื้อสินค้า และนโยบาย ความเป็นส่วนตัวของโฮมแลนด์ รวมทั้งประกาศและข้อกำหนดหรือเงื่อนไขการคุ้มครองข้อมูลหรือเนื้อหาต่างๆ ของโฮมแลนด์และความเป็นส่วนตัวของลูกค้าอื่นหรือของบุคคลอื่น หากท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเงื่อนไขเเละเงื่อนไขการเข้าใช้เว็บไซต์และการสั่งซื้อสินค้านี้ และ/หรือ นโยบายความเป็นส่วนตัวของโฮมแลนด์ และ/หรือ ประกาศหรือข้อกำหนดอื่นๆ ของโฮมแลนด์แล้ว โฮมแลนด์มีสิทธิโดยเด็ดขาดที่จะปฏิเสธการเป็นลูกค้าและการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ของท่าน

8. การใช้บัญชีลูกค้าที่ไม่เหมาะสม

ท่านและลูกค้าตกลงและยอมรับว่าจะใช้บัญชีลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการสั่งซื้อสินค้าในเว็บไซต์เท่านั้นและจะไม่กระทำการใดให้เกิดความเสียหายแก่โฮมแลนด์หรือเว็บไซต์นี้ หากท่านหรือลูกค้ารายใดมีการใช้บัญชีลูกค้าที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์หรือนโยบายของโฮมแลนด์ หรืออาจทำให้เกิดความเสียหายแก่โฮมแลนด์หรือเว็บไซต์นี้ หรือลูกค้าอื่น หรือบุคคลอื่น โฮมเเลนด์มีสิทธิเด็ดขาดที่จะใช้ดุลยพินิจปิดบัญชีลูกค้าของท่านหรือของลูกค้ารายนั้นและปฏิเสธการใช้งานหรือการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวก่อน

การกระทำดังต่อไปถือว่าเป็นการใช้บัญชีลูกค้าไม่เหมาะสมหรืออาจทำให้เกิดความเสียหายแก่โฮมแลนด์หรือเว็บไซต์หรือลูกค้าอื่น แต่การกระทำเช่นว่านี้ไม่จำกัดเพียงเฉพาะการกระทำที่กล่าวไว้นี้เท่านั้น ได้แก่

1) การสร้างหรือเปิดบัญชีลูกค้าในชื่อและ/หรือนามสกุลของบุคคลอื่นหรือใช้ชื่อนิติบุคคลใดโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือเป็นการใช้ชื่อ และ/หรือ นามสกุล หรือชื่อนิติบุคคลปลอม

2) การใช้บัญชีลูกค้าสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

3) การใช้บัญชีลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าของท่านหรือลูกค้าทั้งในและนอกประเทศ

4) เปิดหรือใช้บัญชีลูกค้าหลายบัญชีเพื่อหาประโยชน์โดยไม่ควรในการซื้อสินค้าที่มีการส่งเสริมการขายหรือโปรโมชั่นหรือที่เกี่ยวข้องกับโครงการส่งเสริมการขายหรือโปรโมชั่นอื่น

5)ส่งซื้อสินค้าเพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์หรือเพื่อนำไปจำหน่ายต่อหรือเพื่อเป็นตัวแทนให้บุคคลอื่น

9. การสั่งซื้อสินค้า

1) คำสั่งซื้อสินค้าของท่านถือว่าเป็นคำสั่งซื้อสินค้าจากโฮมเเลนด์ตามที่ท่านได้เลือกและระบุ ไว้ในคำสั่งซื้อสินค้าแต่ละคำสั่งนั้น ทั้งนี้ การจัดสินค้าให้ตามคำสั่งซื้อสินค้าแต่ละฉบับนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณหรือจำนวนสินค้าในสต็อกสินค้าและการยอมรับของโฮมแลนด์ รวมทั้งเมื่อสินค้าที่สั่งซื้อนั้นหมดสต็อก เสียหาย เน่าเสีย หรือไม่พร้อมใช้งานด้วยเหตุผลอื่นใด โฮมแลนด์สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการยอมรับคำสั่งซื้อสินค้าหรือปริมาณหรือจำนวนสินต้าตามคำสั่งซื้อสินค้าแต่ละฉบับนั้นได้ตามความเหมาะสมและ/หรือตามปริมาณหรือจำนวนสินค้าในสต็อกสินค้า ทั้งนี้ เมื่อท่านทำคำสั่งซื้อสินค้าในระบบเว็บไซต์นี้แล้ว ท่านไม่อาจยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้านั้นได้

2) เมื่อท่านทำการสั่งซื้อสินค้าจากโฮมแลนด์และท่านชำระราคาสินค้าที่สั่งซื้อแล้วก็ตาม ท่านยอมรับว่าการชำระราคาสินค้าที่สั่งซื้อนั้นไม่ถือว่าโฮมแลนด์ยอมรับคำสั่งซื้อสินค้านั้น โฮมแลนด์มีสิทธิเด็ดขาดที่จะปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้านั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1) ข้างต้น ในกรณีนี้โฮมแลนด์จะชำระเงินค่าสินค้าที่สั่งซื้อนั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแล้วแต่กรณี ตามนโยบายการคืนเงินของโฮมแลนด์ตามที่ระบุไว้ ณ เวลานั้น โดยท่านตกลงว่าโฮมแลนด์ไม่ต้องรับผิดหรือชดเชยหรือชำระค่าเสียหายใดๆ ต่อท่าน

3) เว็บไซต์นี้มีไว้สำหรับการสั่งซื้อสินค้าเพื่อการบริโภคของท่านและลูกค้าเท่านั้น การจำหน่ายสินค้าของโฮมแลนด์แก่ท่านและลูกค้ามิได้มีวัตถุประสงค์ในทางการค้าเชิงพาณิชย์ของท่านเหรือลูกค้า และมิใช่เพื่อนำไปจำหน่ายต่อในทางการค้าหรือการพาณิชย์ การที่ท่านสั่งซื้อสินค้าจากโฮมแลนด์เป็นการที่ท่านตกลงและยอมรับและยืนยันว่าท่านจะไม่นำสินค้าที่ซื้อไปจำหน่ายหรือขายต่อในเชิงการค้าหรือการพาณิชย์ และท่านไม่เป็นตัวแทนสำหรับบุคคลที่สาม ทั้งนี้ หากโฮมแลนด์ทราบหรือสงสัยหรือพิจารณาว่า การสั่งซื้อสินค้าของท่านเป็นการส่งซื้อสินค้าเพื่อการค้าหรือการพาณิชย์หรือเป็นตัวแทนของบุคคลที่สามหรือมีการสั่งซื้อในจำนวนหรือปริมาณที่มากผิดปกติของการบริโภคโฮมแลนด์ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธคำสั่งซื้อสินค้านั้นๆ ได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและโดยไม่ต้องชี้แจงหรืออธิบายเหตุผลต่อท่านหรือบุคคลอื่นใด และโฮมแลนด์สงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหรือปริมาณสินค้าที่ท่านสั่งซื้อหรือการจัดส่งที่ท่านเลือกได้ตามที่โฮมแลนด์เห็นสมควร

10. การกำหนดราคาสินค้าและการชำระเงินค่าสินค้าที่ซื้อ

1) ราคาสินค้าที่ท่านสั่งซื้อและต้องชำระเงินค่าสินค้านั้นจะเป็นราคาที่กำหนดหรือแสดงในเว็บไซต์ในวันที่ท่านสั่งซื้อและในคำยืนยันการสั่งซื้อสินค้านั้นๆ ในกรณีที่มีรายการส่งเสริมการขายสินค้าใด (โปรโมชั่น) ราคาสินค้านั้นอาจแสดงไว้ในเว็บไซต์ และ/หรือ ในขั้นตอนการชำระเงิน (Checkout) ด้วย ทั้งนี้ สินค้าบางประเภทที่ขายในเว็บไซต์อาจมีภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือภาษีการค้า หรือภาษีอื่นใดตามกฎหมายที่ต้องคำนวณเพิ่มไปในราคาสินค้านั้น อนึ่ง โฮมเเลนด์สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าเเละบริการต่างๆ รวมทั้งเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกประเภทหรือชนิดของสินค้าหรือบริการที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องบอกกล่าวหรือแจ้งหรือประกาศล่วงหน้า และโฮมแลนด์อาจหยุดหรือยกเลิกการแสดงรายชื่อผู้ค้าปลีก สินค้า หรือบริการในเว็บไซต์เมื่อใดก็ได้ตามที่โฮมแลนด์เห็นสมควรและเหมาะสม

2) การชำระเงินค่าสินค้าที่ซื้อในเว็บไซต์นี้ให้กระทำโดยผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือพร้อมเพย์ เท่านั้น อย่างไรก็ตาม โฮมเเลนด์สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง จำกัด แก้ไข หรือยกเลิกวิธีการชำระเงินได้ตามความเหมาะสมและสมควร และโฮมแลนด์สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิด หรือพร้อมเพย์ ใดได้ตามที่โฮมแลนด์เห็นสมควรโดยไม่ต้องประกาศหรือแจ้งล่วงหน้า ดังนั้น ท่านควรตรวจสอบรายละเอียดหลักเกณฑ์การชำระเงินค่าสินค้า ณ เวลาที่ท่านจะสั่งซื้อสินค้าเสมอ

3) เมื่อท่านชำระเงิน (Checkout) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ย่อมถือว่าท่านตกลงและยอมรับรายการและราคาสินค้าที่ซื้อในคำสรุปคำสั่งซื้อของท่าน ณ เวลาที่ท่านชำระเงินค่าสินค้าที่ซื้อนั้น อย่างไรก็ตามราคาสินค้าต่างๆ ในเว็บไซต์รวมทั้งสินค้าประเภทและชนิดเดียวกันกับสินค้าที่ซื้อของท่านอาจมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างวันของวันที่ท่านซื้อสินค้านั้น ซึ่งจะไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาและจำนวนเงินค่าสินค้าที่ซื้อที่ท่านชำระแล้วนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงราคานั้นจะสูงขึ้นหรือต่ำลงกว่าราคาที่ท่านซื้อและชำระเงินแล้ว

11. การจัดส่งสินค้า

1) โฮมเเลนด์ เเละ/หรือ ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าจะติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านให้ไว้เพื่อนัดหมายและยืนยันที่อยู่และเส้นทางการจัดส่งสินค้าที่ซื้อให้ท่าน อย่างไรก็ตาม หากโฮมเเลนด์ เเละ/หรือ ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าไม่สามารถติดต่อท่านได้ สินค้าที่ซื้อของท่านจะถูกส่งคืนมาที่โฮมแลนด์ ซึ่งโฮมแลนด์จะพยายามจัดส่งให้ท่านอีกครั้ง เเละโฮมแลนด์จะคิดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งครั้งใหม่นี้หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม ดังนั้น โฮมแลนด์ เเละ/หรือ ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าจึงคาดหวังที่จะจัดส่งสินค้าที่ซื้อให้ท่านให้เสร็จสิ้นในการจัดส่งครั้งแรกเพียง ครั้งเดียวต่อคำสั่งซื้อแต่ละคำสั่งหรือหลายคำสั่งรวมกันแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ โฮมเเลนด์สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเส้นทางการจัดส่งและประมาณการ เวลาการจัดส่งสินค้าที่ซื้อครั้งใหม่ให้ท่านตามความเหมาะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดความ ล่าช้าได้ ดังนั้น ท่านจึงควรตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ และเส้นทางการจัดส่งให้ถูกต้องอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนให้ข้อมูลดังกล่าวแก่โฮมเเลนด์ เเละ/หรือ ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าเสมอ อนึ่ง ท่านจะได้รับโทรศัพท์หรือข้อความจากโฮมแลนด์ หรือจากผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าเพื่อแจ้งให้ท่านทราบว่าสินค้าที่ซื้อของท่านอยู่ในระหว่าง ดำเนินการจัดส่ง หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้าที่ซื้อ ท่านสามารถเข้าไปที่หน้า “คำถามที่พบบ่อย” เพื่อตรวจสอบวันที่ และเวลาในการจัดส่งสินค้าที่ซื้อของท่านได้

2) ปัจจุบันโฮมเเลนด์จัดส่งสินค้าที่ซื้อไปยังพื้นที่ต่างๆ ในกรุงเทพมหานครเเละปริมณฑลยกเว้นบางพื้นที่ที่อาจมีข้อขัดข้อง ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อโฮมแลนด์เพื่อตรวจสอบพื้นที่จัดส่งสินค้าที่ซื้อ หรือเข้าไปที่หน้า “คำถามที่พบบ่อย” เพื่อตรวจสอบพื้นที่การจัดส่งสินค้าที่ซื้อได้เสมอ ทั้งนี้ โฮมเเลนด์สงวนสิทธิ์ที่จะรับคำสั่งซื้อสินค้าเพื่อจัดส่งให้ท่านหรือลูกค้าที่มีที่อยู่ภายในพื้นที่ที่โฮมแลนด์สามารถจัดส่งสินค้าที่ซื้อให้ได้เท่านั้น และโฮมแลนด์สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าของท่านหรือลูกค้าที่มีที่อยู่นอกพื้นที่ที่โฮมแลนด์สามารถจัดส่งสินค้าที่ซื้อให้ได้เสมอ

3) ค่าจัดส่งมาตรฐานสำหรับพื้นที่ในรหัสไปรษณีย์ด้านล่างของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่โฮมเเลนด์ครอบคลุมคือ 80 บาท สำหรับคำสั่งซื้อที่มียอดมากกว่า 2,000 บาทของพื้นที่เหล่านี้ทางโฮมเเลนด์บริการจัดส่งให้โดยไม่มีค่าจัดส่ง:

10110, 10600, 10230, 10900, 10400, 10300, 10240, 10160, 10260, 10500, 10230, 10240, 10330, 10110, 10120, 10500, 10330, 10400, 10250, 10100, 10400, 10120, 10400, 10230, 10310, 10110, 10250, 10120, 10310, 10540 และ 10270

ค่าจัดส่งมาตรฐานสำหรับพื้นที่ในรหัสไปรษณีย์ด้านล่างของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่โฮมเเลนด์ครอบคลุมคือ 199 บาท สำหรับคำสั่งซื้อที่มียอดมากกว่า 3,000 บาทของพื้นที่เหล่านี้ทางโฮมเเลนด์บริการจัดส่งให้โดยไม่มีค่าจัดส่ง:

10510, 10150, 10210, 10170, 10140, 10700, 10150, 10220, 10120, 10800, 10150, 10700, 10200, 10160, 10510, 10140, 10520, 10240, 10100, 10220, 10160, 10530, 10210, 10280, 10270, 10560, 10540, 10130, 11000, 11130, 11120, และ 10540

เมื่อท่านได้สั่งคำสั่งซื้อของท่าน ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ เมื่อคำสั่งซื้อของท่านได้รับการจัดส่งท่านจะได้รับคำยืนยันการจัดส่งที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้ให้ไว้ในคำสั่งซื้อของท่าน

4) การจัดส่งสินค้าที่ซื้อไปยังท่านและลูกค้านั้นจะเป็นไปตามนโยบายและวิธีปฏิบัติงานของผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าและกฎระเบียบของสถานที่ที่เป็นที่จัดส่งสินค้า ในกรณีที่สถานที่จัดส่งสินค้าที่ซื้อเป็นสถานที่ที่มีลักษณะพิเศษ เช่น คอนโดมิเนี่ยม อพาร์ทเม้นท์ สำนักงาน หรืออาคารหลายชั้น ฯลฯ การจัดส่งสินค้าที่ซื้อย่อมเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ของอาคารหรือสถานที่นั้นๆ และหากสถานที่จัดส่งสินค้าที่ซื้อเป็นบ้านพักอาศัย หรืออาคารพาณิชย์ หรือสถานที่อื่นใด ที่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยย่อมเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้น ดังนั้น ท่านจึงควรตรวจสอบระเบียบกฎเกณฑ์ของสถานที่ที่ท่านพักอาศัยหรือที่ท่านประสงค์จะให้โฮมแลนด์หรือผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าให้ละเอียดและแจ้งให้โฮมแลนด์หรือผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าทราบล่วงหน้าด้วย

5) สินค้าที่สั่งซื้อล่วงหน้า (Pre-Order Products) ของท่านหรือของลูกค้า จะถูกจัดส่งแยกจากการจัดส่งสินค้าชองท่านหรือของลูกค้าที่ซื้อในกรณีปกติ

12. การคืนสินค้า

1) ท่านตกลงที่จะตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าที่ซื้อ จำนวนเเละปริมาณของสินค้าที่ซื้อตามคำสั่งซื้อและตามใบเสร็จรับเงิน และความเสียหายของสินค้าที่ซื้อในทันทีที่ได้รับคำสั่งซื้อของท่าน

2) หากสินค้าที่ได้รับไม่ใช่สินค้าที่ซื้อตามคำสั่งซื้อหรือตามข้อมูลการสั่งซื้อ หรือสิ้นค่าบกพร่อง หรือเสียหาย ท่านจะต้องแจ้งให้โฮมแลนด์ทราบผ่านทางอีเมลหรือไลน์พร้อมหลักฐานภาพถ่ายว่าสินค้าที่ซื้อที่ท่านได้รับนั้นไม่ถูกต้อง หรือบกพร่อง หรือเสียหายอย่างไร ภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่ที่คำสั่งซื้อนั้นได้รับการจัดส่งถึงท่านเรียบร้อยเเล้ว ทั้งนี้ โฮมแลนด์จะรับคืนหรือเปลี่ยนสินค้าที่ท่านซื้อเฉพาะในกรณีที่ท่านแจ้งให้โฮมแลนด์ทราบถึงความไม่ถูกต้องหรือความเสียหายของสินค้าที่ซื้อภายใน 24 ชั่วโมงนั้น และสภาพ ความไม่ถูกต้อง ความบกพร่อง หรือความเสียหายของสินค้าที่ซื้อนั้นจะต้องเกิดขั้นในขณะที่สินค้านั้นยังอยู่ในบรรจุภัณฑ์การจัดส่งเดิมโดยไม่ได้เปิดหรือไม่มีการใช้หรือกระทำใดๆ ต่อสินค้าที่ซื้อนั้น อย่างไรก็ตามโฮมแลนด์จะดำเนินการจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องตามคำสั่งซื้อสินค้าให้ท่านโดยเร็วที่สุด แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณหรือจำนวนสินค้าในสต๊อกสินค้าของโฮมแลนด์ หากโฮมแลนด์ไม่อาจจัดส่งสินค้าที่ซื้อดังกล่าวให้ท่านได้ หรือไม่อาจจัดส่งให้ได้ตามจำนวนหรือปริมาณหรือตามคุณภาพตามคำสั่งซื้อ หรือไม่อาจจัดส่งสินค้าทดแทนให้ท่านได้ และไม่ใช่เพราะความผิดของท่านแล้ว โฮมแลนด์จะคืนเงินค่าสินค้าที่ซื้อให้ท่านตามจำนวนเงินที่ท่านชำระทั้งหมดหลังหักค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมการชำระเงิน หรือบางส่วนแล้วแต่กรณีตามหลักเกณฑ์และวิธีการของโฮมแลนด์หรือวิธีการอื่นที่ตกลงกันไว้ โดยท่านจะไม่เรียกร้องประการอื่นใดจากโฮมแลนด์อีก

3) หากท่านพบว่าคำสั่งซื้อสินค้าสูญหาย โปรดแจ้งให้โฮมแลนด์ทราบผ่านทางอีเมลหรือไลน์ภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่ชั่วโมงเเรกของช่องเวลาจัดส่ง (Delivery Window) ของท่านที่ได้รับการยืนยัน หลังโฮมแลนด์ได้รับการเเจ้งจากท่าน โฮมแลนด์จะดำเนินการจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องตามคำสั่งซื้อสินค้าให้ท่านโดยเร็วที่สุด ภายใน 24 ถึง 48 ชั่วโมงนับจากเวลาที่โฮมแลนด์ได้รับการเเจ้งจากท่าน แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณหรือจำนวนสินค้าในสต๊อกสินค้าของโฮมแลนด์ หากโฮมแลนด์ไม่อาจจัดส่งสินค้าที่ซื้อดังกล่าวให้ท่านได้หรือไม่อาจจัดส่งให้ได้ตามจำนวนหรือปริมาณหรือตามคุณภาพตามคำสั่งซื้อสินค้าของท่าน โฮมแลนด์จะคืนเงินค่าสินค้าที่ซื้อให้ท่านตามจำนวนเงินที่ท่านชำระทั้งหมดหลังหักค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมการชำระเงิน หรือบางส่วนแล้วแต่กรณีตามหลักเกณฑ์และวิธีการของโฮมแลนด์หรือวิธีการอื่นที่ตกลงกันไว้ โดยท่านจะไม่เรียกร้องประการอื่นใดจากโฮมแลนด์อีก

13. กรณีมีเหตุพิเศษนอกเหนือการควบคุม

โฮมเเลนด์ไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใดๆ ในสินค้าที่ซื้อหรือในการจัดส่งสินค้าที่ซื้อ หรือในความล่าช้าของการทำงานหรือการดำเนินกิจการของโฮมแลนด์ อันเนื่องมาจากมีเหตุพิเศษที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของโฮมแลนด์ เช่น มีเหตุสุดวิสัยหรือมีภัยธรรมชาติ การชุมนุมประท้วง หรือการจลาจล เป็นต้น ทั้งนี้ ให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกรณีหรือเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ด้วย

1) การนัดหยุดงาน การล็อคดาวน์ การบุกรุก การก่อการร้ายหรือการกระทำที่มีลักษณะก่อการร้าย การชุมนุม การประท้วง ความวุ่นวายทางการเมือง การกระทำผิดกฎหมายสงครามทุกรูปแบบไม่ว่าจะมีการประกาศสงครามนั้นหรือไม่ก็ตาม และรวมถึงภัยคุกคามของสงคราม และ/หรือ การเตรียมความพร้อมสำหรับการทำสงคราม

2) สถานการณ์ที่ไม่สามารถใช้เครือข่ายหรือระบบสื่อสารโทรคมนาคม สาธารณะหรือส่วนตัว รวมถึงระบบอินเทอร์เน็ตต่างๆ การนัดหยุดงาน การล็อคดาวน์  หรือการดำเนินการทางอุตสาหกรรมอื่นๆ

3) พายุ การระเบิด ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว การทรุดตัวของแผ่นดิน โรคระบาด หรือภัยธรรมชาติอื่นๆ

4) เป็นผลของกฎหมาย พระราชกฤษฎีกา ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อจำกัดใดๆ ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ

5) สถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่ไม่สามารถใช้ถนน ทางรถไฟ เครื่องบิน การขนส่งทางรถยนต์ หรือวิธีการอื่นๆของระบบขนส่งสาธารณะหรือส่วนตัว อนึ่งโฮมแลนด์จะขยายเวลาสำหรับการบริการหรือการจัดส่งสินค้าที่ซื้อในช่วงระยะเวลาที่เกิดเหตุพิเศษนอกเหนือการควบคุมดังกล่าวแต่โฮมแลนด์สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบในความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆที่เกิดแก่สินค้าที่ซื้อหรือแก่ท่านหรือแก่ลูกค้าอันเนื่องมาจากเหตุพิเศษนอกเหนือการควบคุมนั้นอย่างไรก็ตามโฮมแลนด์จะพยายามหาทางแก้ไขปัญหาหรือข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่แต่หากโฮมแลนด์ไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือข้อนั้นได้ย่อมไม่ก่อให้เกิดความรับผิดใดๆ ต่อโฮมแลนด์

14. ข้อจำกัดความรับผิด

1) โฮมแลนด์พยายามอย่างเต็มที่ที่จะทำให้เกิดความถูกต้องของข้อมูล เรื่องราว และเนื้อหาที่ปรากฏหรือแสดงในเว็บไซต์นี้ อย่างไรก็ตามโฮมแลนด์ไม่อาจรับรองหรือรับประกันหรือยืนยันความถูกต้องของข้อมูล เรื่องราว หรือเนื้อหานั้นได้ ทั้งนี้ อาจมีความผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนของข้อมูล เรื่องราว หรือเนื้อหาที่ปรากฏหรือแสดงในเว็บไซต์นี้ ซึ่งอาจเกิดจากการพิมพ์ผิดพลาด การตรวจสอบที่ไม่สมบูรณ์หรือบกพร่อง หรือด้วยเหตุอื่นใด โฮมแลนด์จึงสงวนสิทธิ์การใช้หรืออ้างอิงข้อมูล เรื่องราว และเนื้อหาที่ปรากฏหรือแสดงในเว็บไซต์นี้ และโฮมแลนด์จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายหรือผลกระทบใดๆ ที่เกิดต่อท่านหรือลูกค้าหรือบุคคลที่สามจากการใช้หรืออ้างอิงข้อมูล เรื่องราว และเนื้อหาดังกล่าวในทุกกรณี รวมทั้งความเสียหายหรือผลกระทบใดๆ ที่เกิดแก่ท่านหรือลูกค้าหรือบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากการใช้หรือการซื้อสินค้าในเว็บไซต์นี้

2) โฮมแลนด์มีสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อมูล เรื่องราว และเนื้อหาที่ปรากฏหรือแสดงในเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องประกาศหรือแจ้งล่วงหน้า

3) โฮมแลนด์ไม่รับประกันว่าท่านหรือลูกค้าจะสามารถเข้าสู่หรือเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลาตามความต้องการของท่านหรือของลูกค้า และโฮมแลนด์ไม่รับประกันว่าระบบการทำงานหรือการให้บริการ (Function) ต่างๆ ในเว็บไซต์นี้จะทำงานโดยไม่หยุดชะงักหรือไม่มีข้อผิดพลาดหรือไม่มีความบกพร่อง อย่างไรก็ตาม หากเกิดเหตุการณ์ใดดังกล่าว โฮมแลนด์จะดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือความบกพร่องนั้นโดยเร็ว

15. การฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าใช้เว็บไซต์และการสั่งซื้อสินค้า และนโยบายความเป็นส่วนตัวของโฮมแลนด์

ในกรณีที่ท่านหรือลูกค้าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าใช้เว็บไซต์และการสั่งซื้อสินค้านี้ และ/หรือ นโยบายความเป็นส่วนตัวของโฮมแลนด์ข้อหนึ่งข้อใดหรือทั้งหมด ท่านและลูกค้านั้นตกลงยินยอมให้โฮมแลนด์มีสิทธิยกเลิกบัญชีลูกค้าของท่านหรือของลูกค้าผู้นั้นหรือระงับการเข้าสู่หรือการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ของท่านหรือของลูกค้าผู้นั้นได้ตลอดไปหรือในช่วงระยะเวลาที่กำหนดได้ในทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า โดยถือเป็นสิทธิเด็ดขาดของโฮมแลนด์ ทั้งนี้ หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นแก่โฮมแลนด์และ/หรือเว็บไซต์นี้ด้วยแล้ว โฮมแลนด์สงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อท่านและลูกค้านั้นๆ ต่อไป

16. การร่วมมือทางธุรกิจหรือการให้บริการ

1) ท่านและลูกค้าตกลงและยอมรับว่าโฮมเเลนด์มีสิทธิเด็ดขาดในการโอนสิทธิเรียกร้องหรือข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับท่านหรือลูกค้าให้บุคคลอื่นหรือผู้ประกอบการอื่น รวมทั้งการเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ เพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจหรือการให้บริการของโฮมแลนด์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งหรือขอความยินยอมจากท่านหรือลูกค้าก่อน ไม่ว่าการดำเนินการนั้นจะได้ระบุหรือกำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าใช้เว็บไซต์และการสั่งซื้อสินค้า และ/หรือ นโยบายความเป็นส่วนตัวของโฮม หรือไม่ก็ตาม

2) ในกรณีข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าใช้เว็บไซต์และการสั่งซื้อสินค้า และ/หรือ นโยบายความเป็นส่วนตัวของโฮมแลนด์ข้อหนึ่งข้อใดถูกศาลหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายวินิจฉัยว่า ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และ/หรือ ไม่สามารถบังคับใช้ได้ ให้ถือว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ยังมีผลบังคับใช้ต่อไป

17. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าใช้เว็บไซต์และการสั่งซื้อสินค้านี้ และ/หรือ นโยบายความเป็นส่วนตัวของโฮมแลนด์ ให้มีผลบังคับใช้และตีความตามกฎหมายไทย บรรดาข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าใช้เว็บไซต์และการสั่งซื้อสินค้านี้ และ/หรือ นโยบายความเป็นส่วนตัวของโฮมแลนด์ให้อยู่ในเขตอำนาจของศาลไทยเท่านั้น

18. การติดต่อกับโฮมแลนด์

หากท่านมีข้อสงสัย หรือมีคำถามเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ หรือที่เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไข การเข้าใช้เว็บไซต์และการสั่งซื้อสินค้านี้ และ/หรือ นโยบายความเป็นส่วนตัวของโฮมแลนด์ หรือที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการของโฮมแลนด์ โปรดติดต่อโฮมแลนด์ที่ info@homelandgrocer.com หรือ บริษัท โฮมเเลนด์ ไลฟ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1475 พัฒนาการ 31/1 สวนหลวง เขตสวนหลวง กทม 10250