Menu

Shop

Log in

My Account

Basket

Cart

Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

ฉบับลงวันที่ 17 กันยายน 2564

บทนำ

 • นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้จัดทำขึ้นโดย บริษัท โฮมเเลนด์ ไลฟ์ จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะ เรียกว่า “โฮมเเลนด์”) มีวัตถุประสงค์ที่จะปกป้องเเละรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เว็บไซต์ของโฮมแลนด์ ทั้งนี้ โฮมเเลนด์ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูล ส่วนบุคคลของลูกค้าและผู้เข้าใช้เว็บไซต์ www.homelandgrocer.com (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์ของโฮมแลนด์”) ดังนั้น เมื่อท่านและลูกค้าเข้าใช้งานหรือใช้บริการหรือสั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ของโฮมแลนด์ ย่อมถือโดยปริยายว่าท่านตกลง ยินยอม และยอมรับให้โฮมเเลนด์จัดเก็บ ประมวลผล รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นข้อมูลส่วนตัว ของท่านตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “นโยบายความเป็นส่วนตัว”) เพื่อที่โฮมแลนด์จะสามารถสรรหาและปรับปรุงพัฒนาธุรกิจและการให้บริการ รวมทั้งสินค้า ผลิตภัณฑ์ และการให้บริการต่างๆ ให้ตรงตามความต้องการของท่านและลูกค้า อนึ่ง นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะใช้ร่วมกับและถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงเเละเงื่อนไขการเข้าใช้เว็บไซต์และการสั่งซื้อสินค้าของโฮมแลนด์ด้วย
 • นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ยังใช้กับการเข้าใช้หรือติดต่อกับโฮมแลนด์ผ่านช่องทาง การสื่อสารออนไลน์ ช่องทางการสื่อสารสังคมออนไลน์ เเละช่องทางหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ของโฮมแลนด์หรือของบุคคลอื่นที่โฮมแลนด์มีการเก็บข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าหรือผู้ที่ติดต่อกับโฮมแลนด์ผ่านช่องทางหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นๆ ซึ่งรวมทั้งข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวบุคคลผู้ใช้บริการหรือติดต่อกับโฮมแลนด์ผ่านช่องทางหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นด้วย
 • โฮมแลนด์สงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องประกาศหรือแจ้งล่วงหน้า ซึ่งการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มเติมดังกล่าวนั้น จะมีผลบังคับใช้ทันทีที่โฮมแลนด์ประกาศหรือเผยแพร่ในเว็บไซต์  www.homelandgrocer.com  อย่างไรก็ตาม หากเป็นการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มเติมที่เป็นการลิดรอนสิทธิส่วนตัวของลูกค้าและผู้ใช้เว็บไซต์ของโฮมแลนด์แล้ว โฮมเเลนด์จะ ดำเนินการขอความยินยอมจากผู้ใช้เว็บไซต์ของโฮมแลนด์นั้นๆ ก่อน เว้นแต่เป็นการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนอนึ่ง การวินิจฉัยว่าการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นการลิดรอนสิทธิส่วนตัวของผู้ใช้เว็บไซด์ของโฮมแลนด์หรือไม่นั้น เป็นสิทธิเด็ดขาดของโฮมแลนด์
 • เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใดๆที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือที่ทำให้สามารถ ระบุตัวบุคคลนั้นได้
 • โฮมแลนด์อาจไม่สามารถจัดหาสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือการให้บริการแก่ลูกค้าได้ตามความต้องการของลูกค้า หากลูกค้าไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ ข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นและเพียงพอแก่โฮมแลนด์
 • โฮมแลนด์อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและลูกค้าแก่บุคคลภายนอกหรือเจ้าพนักงานตามกฎหมาย

เงื่อนไขหลักเกณฑ์นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

โฮมแลนด์จะขายสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการแก่ท่านในฐานะลูกค้าหรือผู้ใช้งานหรือผู้ใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของโฮมแลนด์ ภายใต้เงื่อนไขหลักเกณฑ์นโยบายความเป็นส่วนตัว ดังต่อไปนี้

 1. การตกลงยินยอมและการผูกพันของท่านตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าใช้เว็บไซด์และการสั่งซื้อสินค้าของโฮมแลนด์

การตกลงยินยอมของท่านที่ถือเป็นการตกลงยินยอมโดยปริยายที่จะผูกพันตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวและเงื่อนไขการเข้าใช้เว็บไซต์และการสั่งซื้อสินค้าของโฮมแลนด์ในการจัดเก็บ ประมวลผล รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้เกิดนิติสัมพันธ์และความผูกพันในลักษณะข้อตกลงและข้อสัญญาระหว่างโฮมแลนด์กับท่าน เกิดขึ้นโดย

(1) การเข้าใช้เว็บไซต์ของโฮมแลนด์ เเละการมอบข้อมูลส่วนตัวให้เเก่โฮมเเลนด์ รวมทั้งการซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ และบริการจากโฮมแลนด์

(2) กฎเกณฑ์และเงื่อนไขของโฮมแลนด์

(3) เงื่อนไขและข้อตกลงทางสัญญาจากสัญญาหรือการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่านกับโฮมแลนด์

(4) กฎเกณฑ์ในการใช้เว็บไซต์ของโฮมแลนด์และการซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการจากโฮมแลนด์

 1. เงื่อนไขการให้ความตกลงยินยอม

2.1  การที่ท่านเข้าสู่หรือเข้าใช้เว็บไซต์ของโฮมแลนด์ ถือว่าท่านตกลงยินยอมโดยปริยาย ดังนี้

(1) ตกลงและยินยอมผูกพันตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าใช้เว็บไซด์และการสั่งซื้อสินค้าของโฮมแลนด์รวมถึงกฎเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมดังกล่าวทุกประการ

(2) ตกลงและยินยอมให้โฮมแลนด์เก็บรวบรวม ประมวลผล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ในการสรรหาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการให้บริการได้ตรงตามความต้องการท่าน รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของโฮมแลนด์ 

(3) ตกลงและยินยอมให้โฮมแลนด์เก็บรวบรวม ประมวลผล และใช้ข้อมูลของท่านที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรม การสั่งซื้อสินค้า ที่อยู่สำหรับการจัดส่งหรือคืนสินค้า ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ เท่าที่ไม่เป็นการละเมิดกฎหมายหรือสิทธิส่วนบุคคลของท่าน และโฮมแลนด์จะไม่เปิดเผยหรือใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อการพาณิชย์หรือเพื่อการหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นจากท่านหรือที่เป็นกรณีที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

(4) ตกลงและยินยอมให้โฮมแลนด์ใช้ประโยชน์ในข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ ของท่านที่โฮมแลนด์เก็บรวบรวมหรือประมวลผลไว้ เพื่อประโยชน์อันจำเป็นในการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน หรือสุขภาพของท่านและบุคคลภายนอก หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

2.2  ในกรณีที่โฮมแลนด์ขอข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 2.1. (2) และ (3) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเฉพาะเพื่อการทำการตลาดหรือการประชาสัมพันธ์ โฮมแลนด์จะต้องได้รับความยินยอมจากท่านเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน ทั้งนี้ ท่านสามารถยกเลิกหรือเพิกถอนการให้ความยินยอมนั้นได้ตลอดเวลาโดยการบอกกล่าวโฮมแลนด์เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน (เจ็ดวัน) โดยท่านสามารถติดต่อสอบถามโฮมแลนด์ในกรณีนี้ได้ที่ info@homelandgrocer.com  

2.3 ในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามแก่โฮมแลนด์เพื่อติดต่อในกรณีฉุกเฉิน เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ เป็นต้นนั้น ถือว่าท่านยืนยันและรับรองต่อโฮมแลนด์ว่าบุคคลที่สามนั้นตกลงและยินยอมให้ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามนั้นแก่โฮมแลนด์ได้ และทั้งท่านและบุคคลที่สามนั้นตกลงและยินยอมให้โฮมแลนด์เก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามนั้นได้ในกรณีฉุกเฉินได้ตลอดเวลา และบุคคลที่สามนั้นรับทราบและตกลงยินยอมที่จะผูกพันตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และของข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าใช้เว็บไซต์ของโฮมแลนด์ และการสั่งซื้อสินค้าของโฮมแลนด์ด้วย

2.4  ในกรณีที่โฮมแลนด์ทราบว่าท่านเป็นผู้เยาว์อายุ ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ หรือเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ โฮมแลนด์จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตหรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร จากผู้ปกครอง หรือผู้ใช้อำนาจ ปกครอง หรือจากผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี ในกรณีที่โฮมแลนด์ทราบข้อเท็จจริงดังกล่าวในภายหลัง โฮมแลนด์จะลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทันที เว้นแต่เป็นข้อมูลหรือเป็นการประมวลผลที่โฮมแลนด์อาจกระทำได้ตามกฎหมาย

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่โฮมแลนด์เก็บ รวบรวม และประมวลผล

โฮมแลนด์จะเก็บ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งทางตรงและทางอ้อมเมื่อท่านเข้าใช้ หรือซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ จากเว็บไซต์ของโฮมแลนด์ หรือจากร้านค้าออนไลน์ของโฮมแลนด์ ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของท่านอาจได้จากการที่ท่านให้ข้อมูลดังกล่าวแก่โฮมแลนด์ หรือได้จากบริษัทหรือกิจการในเครือของโฮมแลนด์ หรือจากหุ้นส่วน หรือพันธมิตรทางธุรกิจของโฮมแลนด์ หรือจากเเหล่งข้อมูลอื่นๆ และข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่โฮมแลนด์จะจัดเก็บ ประมวลผล หรือรวบรวมนั้นจะขึ้นอยู่กับบริบทของการติดต่อสื่อสารของท่านกับโฮมแลนด์ รวมถึงบริการหรือสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ท่านต้องการจากโฮมแลนด์ ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังกล่าวได้แก่แต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลดังต่อไปนี้

(1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล อายุ เพศ อาชีพ วันเดือนปีเกิด หรือ ชื่อและรายชื่อคณะกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล เป็นต้น

(2) ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ ที่อยู่และข้อมูลเพื่อการจัดส่งสินค้าพัสดุภัณฑ์และใบแจ้งหนี้ ที่อยู่อีเมล (E-mail Address) หมายเลขโทรศัพท์ ไลน์ไอดี (LINE ID) รวมทั้งข้อมูลการติดต่อทางช่องทางการสื่อสารในระบบออนไลน์อื่นๆ และข้อมูลต่างๆ ในบัญชีลูกค้า และ/หรือ บัญชีผู้ใช้เว็บไซต์ของโฮมแลนด์ หรือช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆ เป็นต้น

(3) ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้าหรือบริการ ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินให้โฮมแลนด์และที่โฮมแลนด์ชำระคืนให้ท่าน วันเวลาที่เกิดธุรกรรมทางการเงิน ยอดเงินที่ชำระ ข้อมูลเกี่ยวกับการขอคืนเงิน คะแนนสะสม วันที่และสถานที่ที่ซื้อสินค้า และ/หรือ บริการ หมายเลขหรือคำสั่งซื้อสินค้า และ/หรือ บริการ วันเวลาการจัดส่งและรับสินค้า ข้อความติดต่อหรือโต้ตอบต่างๆ คำร้องเรียนและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการทำธุรกรรมต่างๆ ประวัติการทำธุรกรรมหรือคำสั่งซื้อทั้งในอดีตและในขณะเก็บข้อมูล สถานะของธุรกรรม รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า ผลิตภัณฑ์ จำนวนสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ และบริการที่ท่านซื้อผ่านทางเว็บไซต์ของโฮมแลนด์ รวมทั้งหมายเลขคำสั่งซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการดังกล่าวซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด เพียงเฉพาะข้อมูลใดๆ ที่เกิดจากการซื้อหรือใช้สินค้าผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ผ่านเว็บไซต์ของโฮมแลนด์ สินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่อยู่ในความสนใจของท่าน เป็นต้น

(5) ข้อมูลทางเทคนิค เช่น เลขที่อยู่ ไอพี หรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล ที่อยู่ media access control เว็บบีคอน คุกกี้ ล็อก รุ่นอุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์ รูปแบบของ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ที่ใช้ เวลาการเปิดใช้งานอุปกรณ์ ข้อมูลการเข้าถึง การเข้าสู่ระบบ ระยะเวลาและสถานที่ที่เข้าถึง ระยะเวลาที่ใช้บนหน้าเพจของโฮมแลนด์ ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ จีพีเอส ละติจูด ลองจิจูด และเวลาที่ใช้ในหน้าเว็บแต่ละหน้า ข้อมูลการล็อกอิน ประเภทและเวอร์ชันของเบราว์เซอร์เป็นต้น

(6) ข้อมูลบัญชีลูกค้าหรือสมาชิก เช่น ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน(Password) ข้อมูลและรายละเอียดในบัญชีลูกค้าหรือสมาชิก บัญชีธนาคารที่ให้ไว้กับโฮมแลนด์ ผลสำรวจความพึงพอใจในสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการของโฮมแลนด์ ความสะดวกและความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์ของโฮมแลนด์ รวมทั้งโซเชียลมีเดียและสังคมออนไลน์ต่างๆ  ข้อมูลการเข้าเป็นลูกค้าหรือสมาชิก รหัสส่วนลดและโปรโมชั่น การบริการลูกค้า การเข้าร่วมนิทรรศการการค้าและกิจกรรม นิทรรศการการค้า การดำเนินคดีและการดำเนินการทางกฎหมาย การทดสอบและการทดลองใช้งานเว็บไซด์ของโฮมแลนด์ เป็นต้น 

(7) ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของโฮมแลนด์ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหาหรือการใช้งานเว็บไซต์ของโฮมแลนด์ แพลตฟอร์ม แอปพลิเคชัน การเลือกซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการของโฮมแลนด์ สินค้า ผลิตภัณฑ์  และบริการที่บรรจุหรือเก็บข้อมูลไว้ในตระกร้าสินค้าหรือรถเข็น รายการสินค้า ผลิตภัณฑ์  หรือบริการที่สนใจ เป็นต้น 

(8) ข้อมูลทางการตลาดและการติดต่อสื่อสาร เช่น ความต้องการของท่านในการรับข้อมูลข่าวสารทางการตลาด สินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของโฮมแลนด์ เป็นต้น 

ทั้งนี้ โฮมแลนด์สามารถใช้ข้อมูลต่างๆ ที่กล่าวข้างต้นเพื่อติดต่อหรือแจ้งให้ท่านทราบข่าวสารต่างๆ ของโฮมแลนด์ หรือสถานะของคำสั่งซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของท่าน ผ่านอีเมลล์ (E-mail)โทรศัพท์ ไลน์ หรือ การส่งข้อความ (SMS) รวมทั้งเพื่อใช้ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อบกพร่องในด้านความปลอดภัยของ เว็บไซต์ของโฮมแลนด์

 1. วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ ประมวลผล รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล ของลูกค้า

(1) เพื่อช่วยให้โฮมแลนด์สามารถจัดหาสินค้า ผลิตภัณฑ์ และการให้บริการต่างๆ แก่ลูกค้าได้ดีที่สุดและตรงตามความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด รวมทั้งเพื่อสนับสนุนและดำเนินกิจกรรม หรือธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ และการให้บริการนั้นๆ 

(2) เพื่อช่วยจัดการการจอง การซื้อ และการทำธุรกรรมใดๆ เกี่ยวกับการซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ และการให้บริการต่างๆ ให้เป็นผลสำเร็จ และเพื่อดำเนินธุรกรรมทางการเงินหรือธุรกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินค่าสินค้า ผลิตภัณฑ์ และการให้บริการนั้นๆ รวมถึงการตรวจสอบ การยืนยัน และการยกเลิกธุรกรรมนั้นๆ ด้วย

(3) เพื่อประมวลผลคำสั่งซื้อ การจัดส่ง การรับและการส่งคืนสินค้า การคืนเงิน และการเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ

(4) เพื่อรายงานสถานะการจัดส่งสินค้า การดำเนินกิจกรรมภายในคลังสินค้า รวมถึงการรับ การจัด และการติดฉลากสินค้าและผลิตภัณฑ์

(5) เพื่อใช้ประโยชน์ในการเเจ้งข่าวสารการลดราคา ข่าวสารข้อมูลของโฮมแลนด์ การส่งเสริมการขาย โปรโมชั่น ข้อเสนอพิเศษ โปรแกรมการสะสมคะแนน การโฆษณา การแจ้งเตือน ฯลฯ

(6) เพื่อการดำเนินการด้านการตลาดและการติดต่อสื่อสารต่างๆ เกี่ยวกับสินค้า ผลิตภัณฑ์ การบริการ การส่งเสริมการขาย โปรโมชั่น ข้อเสนอพิเศษ โปรแกรมการสะสมคะแนน การโฆษณา ฯลฯ  

 1. การส่งเสริมการขาย โปรโมชั่น ข้อเสนอพิเศษ โปรแกรมการสะสมคะแนน (Reward programs) และข้อเสนออื่นๆ

โฮมแลนด์จะดำเนินการให้ท่านได้รับทราบและมีโอกาสเข้าร่วมหรือรับโปรโมชั่นหรือข้อเสนอพิเศษ หรือโปรแกรมการสะสมคะแนน รวมทั้งได้รับโอกาสในการลงทะเบียนรับของขวัญหรือเข้าร่วม กิจกรรมต่างๆ รวมถึงการบริการหรือข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์

 1. การลงทะเบียนและการพิสูจน์ยืนยันตัวตน

การลงทะเบียนและการพิสูจน์ยืนยันตัวตนของลูกค้าเป็นความจำเป็นที่จะต้องกระทำเสมอ เพราะ

(1) เป็นการตรวจสอบ พิสูจน์ ยืนยัน ระบุ และ/หรือ รับรองตัวตนของลูกค้า

(2) เป็นฐานข้อมูลสำหรับการดูแลและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโฮมแลนด์กับลูกค้า

(3) เป็นฐานข้อมูลสำหรับการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า

(4) เป็นฐานข้อมูลสำหรับแจ้งข่าวสารและผลการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ บริการลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น การตอบคำถาม คำขอ ผลตอบรับ คำร้องเรียน ข้อเรียกร้อง ข้อพิพาท หรือการเยียวยาชดใช้ค่าเสียหาย เป็นต้น

(5) เป็นฐานข้อมูลสำหรับการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาด้านเทคนิค

(6) เป็นฐานข้อมูลสำหรับใช้ในการจัดเก็บ ประมวลผล รวบรวม ใช้ ปรับปรุง ฐานข้อมูลลูกค้าที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันเสมอ

(7) เป็นฐานข้อมูลสำหรับการพัฒนาปรับปรุงการบริการของโฮมแลนด์และการอำนวยความสะดวก แก่ลูกค้า

 1. การประชาสัมพันธ์และการเสนอข้อมูลข่าวสารเฉพาะบุคคลแก่ลูกค้า และการวิเคราะห์ข้อมูลตามความสนใจหรือพฤติกรรมของลูกค้า

โฮมแลนด์อาจดำเนินการให้ลูกค้าได้รับทราบและมีโอกาสรับโปรโมชั่นหรือข้อเสนอพิเศษต่างๆ เกี่ยวกับสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ตามความสนใจหรือตามพฤติกรรมการติดต่อหรือการซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ  จากโฮมแลนด์เป็นการเฉพาะราย เพื่อ 

(1) เพื่อแนะนำสินค้า ผลิตภัณฑ์ การบริการ การส่งเสริมการขาย และโปรโมชั่นต่างๆ ที่ตรงตามความสนใจของลูกค้าโดยตรง

(2) เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสนใจของลูกค้าในสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการของโฮมแลนด์หรือที่ลูกค้ารายนั้นต้องการ

(3) เพื่อทราบความพึงพอใจในสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการ ที่ลูกค้าซื้อหรือได้รับจากโฮมแลนด์เป็นการเฉพาะราย

(4) เพื่อวัดผลการมีส่วนร่วมของลูกค้าเกี่ยวกับสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ  การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยตลาด การสำรวจ การประเมิน สถิติและการแบ่งส่วน รวมถึงแนวโน้มและรูปแบบการบริโภคเป็นการเฉพาะราย

(5) เพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจและการให้บริการของโฮมแลนด์ให้ดียิ่งขึ้น

(6) เพื่อปรับปรุงคุณภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการของโฮมแลนด์ รวมทั้งข้อมูล เรื่องราว และเนื้อหาในเว็บไซด์ของโฮมแลนด์ให้ตรงกับความพึงพอใจและความต้องการของท่านและลูกค้า

(7) เพื่อประเมินผลความมีประสิทธิภาพของการให้บริการ การส่งเสริมการขายเเละโปรโมชั่น และข้อเสนอพิเศษต่างๆ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ ประเภท ชนิด และปริมาณของสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการของโฮมแลนด์

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น โฮมแลนด์จะเก็บรวบรวมและเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเฉพาะรายในกรณีนี้ เพื่อประโยชน์ของลูกค้ารายนั้นๆ ตามความสนใจและตามความต้องการของลูกค้า รวมทั้งเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วย กฎหมายและการดำเนินธุรกิจหรือกิจการของโฮมเเลนด์ที่ไม่เกินกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูล ส่วนบุคคลของลูกค้าโดยได้รับความยินยอมจากลูกค้ารายนั้นๆ ก่อน

 1. การปรับและการยกระดับการดำเนินธุรกิจหรือกิจการ สินค้า ผลิตภัณฑ์และการบริการให้ดียิ่งขึ้น

ในการปรับและการยกระดับการดำเนินธุรกิจหรือกิจการ สินค้า ผลิตภัณฑ์ และการบริการของโฮมแลนด์ให้ดียิ่งขึ้นนั้น โฮมแลนด์จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เพื่อ 

(1) เพื่อประเมิน พัฒนา จัดการ ค้นคว้า วิจัย พัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของระบบ สื่อดิจิทัล การดำเนินธุรกิจหรือกิจการ โมเดลธุรกิจ แคมเปญทางการตลาด การส่งเสริมการขาย และโปรโมชั่นต่างๆ รวมทั้งคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์ และการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์แก่ท่านและลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น

(2) เพื่อจัดทำรายงานภาพรวมของข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลอื่นๆ แบบไม่ระบุชื่อ

(3) เพื่อดูแล ดำเนินงาน ติดตาม สังเกตการณ์ และบริหารจัดการเว็บไซต์ของโฮมแลนด์ให้มีประสิทธิภาพ มีความสะดวกในการใช้งาน ให้บริการได้โดยปลอดภัยและไม่มีข้อขัดข้อง

(4) เพื่อวางระบบและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการใช้งานเว็บไซต์ของโฮมแลนด์ และการปรับปรุงระบบ ข้อมูล เรื่องราว และเนื้อหาของเว็บไซต์ของโฮมแลนด์ ให้ดียิ่งขึ้น

 1. การบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

โฮมแลนด์จะจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ

(1) เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการธุรกิจและกิจการของโฮมแลนด์ รวมถึงการจัดการ ระบบปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการระบบติดต่อสื่อสาร ระบบความปลอดภัย ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตรวจสอบความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(2) เพื่อการจัดการภายในด้านธุรกิจหรือกิจการตามนโยบายและกระบวนการต่างๆ ของโฮมแลนด์

 1. การปฏิบัติตามกฎหมาย

ในกรณีที่โอมแลนด์จะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย คำสั่งของศาล พนักงานอัยการ หรือพนักงานสอบสวน หรือคำสั่งของหน่วยงานของรัฐทั้งในและนอกประเทศที่สั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย อันทำให้โฮมแลนด์จำเป็นต้องเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าต่อบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐ ศาล พนักงานอัยการ หรือพนักงานสอบสวนดังกล่าว โฮมแลนด์จะดำเนินการโดยเคร่งครัดเท่าที่จำเป็นหรือเท่าที่ต้องปฏิบัติ ทั้งนี้ รวมถึง การให้บริการและการจัดการของโฮมแลนด์ในการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT refund) การออกใบกำกับภาษี หรือออกแบบฟอร์มภาษีแบบเต็มให้ลูกค้าด้วย

 1. การปกป้องผลประโยชน์ของโฮมแลนด์และการป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย

โฮมแลนด์อาจดำเนินการใดๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ ความมั่นคงและ ความเชื่อมั่นทางธุรกิจหรือกิจการของโฮมแลนด์ ทั้งนี้ ภายใต้กรอบของกฎหมาย

(1) ตรวจจับ ป้องกัน และตอบโต้การกระทำหรือข้อเรียกร้องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นการละเมิดสิทธิของโฮมแลนด์ การทุจริต การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการไม่ปฏิบัติ ตามกฎหมาย

(2) ดำเนินการใดๆ เพื่อจัดการ และป้องกันความเสียหายแก่ชื่อเสียง สิทธิผลประโยชน์ หรือทรัพย์สิน ของโฮมแลนด์

(3) ดำเนินการใดๆ ภายใต้กรอบของกฎหมายและกฎเกณฑ์ของโฮมแลนด์ เพื่อให้ลูกค้าปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและเงื่อนไขการเข้าใช้เว็บไซด์และการสั่งซื้อสินค้าของโฮมแลนด์ รวมทั้งระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ของโฮมแลนด์ 

(4) ดำเนินการใดๆ เพื่อตรวจสอบและป้องกันการทุจริต และการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมภายในองค์กรของโฮมแลนด์

(5) ใช้กล้องวงจรปิดเพื่อติดตามเฝ้าระวังเหตุการณ์และการกระทำผิดกฎหมาย

(6) ดำเนินการใดๆ เพื่อการบริหารความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจหรือกิจการของโฮมแลนด์ รวมถึงเพื่อการตรวจสอบการทำงานของพนักงานหรือบุคลากรของโฮมแลนด์

(7) ดำเนินการใดๆ เพื่อป้องกันหรือยับยั้งอันตรายที่เกิดขึ้นต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

 1. การโอนข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่มีการขายกิจการ การโอนกิจการ การควบรวมกิจการ การปรับโครงสร้างองค์กร หรือเหตุการณ์อื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน โฮมแลนด์อาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปยังผู้ซื้อกิจการ ผู้รับโอนกิจการ บริษัท/นิติบุคคลหรือกิจการที่เกิดจากการควบรวมกิจการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะรายเดียวหรือหลายราย หรือหลายแผนกหรือหลายฝ่ายหรือหลายองค์กรใหม่ที่เกิดจากการปรับโครงสร้างองค์กรของโฮมแลนด์ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน  

 1. 13. การเปิดเผย การส่งต่อ และการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจและการพัฒนาปรับปรุงธุรกิจหรือกิจการของโฮมแลนด์

โฮมแลนด์อาจเปิดเผย หรือส่งต่อ หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ซึ่งโฮมแลนด์ประมวลผล เก็บ หรือรวบรวม เพื่อวัตถุประสงค์ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ไปยังบุคคลภายนอกที่อยู่ภายในหรือภายนอกประเทศไทยได้ ดังนี้

(1) ผู้ให้บริการหรือคู่สัญญาของโฮมแลนด์ ได้แก่

ก. บริษัท ตัวแทน หรือผู้รับจ้างจัดส่งสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ แก่ลูกค้าในนามของโฮมแลนด์หรือเพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจของโฮมแลนด์ ทั้งนี้ โฮมแลนด์ จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแก่ผู้ให้บริการนั้นๆ เพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการให้บริการดังกล่าวเท่านั้น

ข. บริษัท ตัวแทน ผู้รับจ้าง ผู้ให้บริการ หรือผู้จัดจำหน่าย ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและเป็นคู่สัญญา ผู้รับจ้าง หรือผู้ให้บริการของโฮมแลนด์ หรือที่ลูกค้าเลือกใช้บริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ 

(a) ผู้พัฒนา และ / หรือ ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน อินเทอร์เน็ต โครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิค ซอฟต์แวร์และเว็บไซต์ และผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(b) ผู้ให้บริการโลจิสติกส์และคลังสินค้า 

(c) ผู้ให้บริการด้านการชำระเงินหรือตัวแทนด้านการชำระเงิน ผู้ประมวลผลธุรกรรมการชำระเงินเเละระบบการชำระเงินอื่นๆ  

(d) ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล

(e) ผู้ตรวจสอบบัญชี 

(f) ตัวแทนหรือหน่วยงานด้านการติดต่อสื่อสาร สื่อโฆษณา และการตลาด 

(g) ผู้จัดงานและกิจกรรม

(h) ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมและการติดต่อสื่อสาร

(i) ผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการที่โฮมแลนด์ว่าจ้าง

(j) ผู้ให้บริการด้านการตรวจสอบ

(k) ผู้ให้บริการหรือพนักงานของโฮมแลนด์ด้านการรับส่งเอกสาร สินค้า หรือผลิตภัณฑ์ 

ทั้งนี้ บริษัท ตัวแทน ผู้รับจ้าง หรือผู้ให้บริการดังกล่าวจะต้องมีนโยบายความเป็น ส่วนตัวในส่วนที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่โฮมแลนด์ส่งให้เพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมตามที่โฮมแลนด์ว่าจ้าง โดยลูกค้าของโฮมแลนด์สามารถตรวจสอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจก่อนว่านโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ตัวแทน หรือผู้รับจ้าง ดังกล่าวให้ความคุ้มครองและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างไร อนึ่ง บริษัท ตัวแทน ผู้รับจ้าง หรือ

ผู้ให้บริการบางรายอาจมีสำนักงานที่ตั้งอยู่ในประเทศหรือในพื้นที่หรือในเขตอำนาจ ศาลที่แตกต่างจากประเทศหรือพื้นที่ของลูกค้าหรือของโฮมแลนด์ ซึ่งหากลูกค้าเลือกที่จะทำธุรกรรมกับบริษัท ตัวแทน ผู้รับจ้าง หรือผู้ให้บริการดังกล่าวนั้นแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าก็อาจอยู่ภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลที่สำนักงานของบริษัท ตัวแทน ผู้รับจ้าง หรือผู้ให้บริการนั้นตั้งอยู่

(2) พันธมิตรทางธุรกิจของโฮมแลนด์

โฮมแลนด์อาจเปิดเผย หรือส่งต่อ หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปยังพันธมิตรทางธุรกิจด้านการธนาคาร การเงิน การให้สินเชื่อ การให้กู้ยืม การบริหารสินทรัพย์ การลงทุน โทรคมนาคม การตลาด การค้าปลีก อี-คอมเมิร์ซ คลังสินค้า การขนส่งโลจิสติกส์ และการวิเคราะห์ข้อมูล ฯลฯ รวมถึง แพลตฟอร์มของผู้ขายหรือผู้ให้บริการรายอื่นซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับโฮมแลนด์ที่อาจได้ร่วมกันกับโฮมแลนด์เสนอสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ของโฮมแลนด์ และ/หรือ ของผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นให้แก่ลูกค้าของโฮมแลนด์ ทั้งนี้ ข้อมูลที่เปิดเผย ส่งต่อ หรือโอนไปดังกล่าวจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของพันธมิตรทางธุรกิจนั้น มิใช่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ของโฮมแลนด์

(3) ลิ้งค์ (Link) หรือเว็บไซด์อื่น

ก. เมื่อลูกค้ากดลิกลิงก์ (Link) ต่างๆ ในร้านค้าหรือเว็บไซต์ของโฮมแลนด์ ลิงก์ (LINK) เหล่านั้นอาจนำลูกค้าออกจากเว็บไซต์ของโฮมแลนด์ ไปสู่เว็บไซต์อื่น ซึ่งโฮมเเลนด์จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ตามลิงก์ (LINK) นั้นๆ และโฮมเเลนด์จะไม่รับผิดชอบต่อความรับผิดหรือความเสียหายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหรือที่เกิดขึ้นจากการซื้อหรือการใช้สินค้า ผลิตภัณฑ์ บริการ ทรัพยากร เนื้อหา หรือธุรกรรมใดๆ ผ่านเว็บไซต์ตามลิงก์ (Link) นั้นๆ  

ข. เมื่อลูกค้าออกจากเว็บไซต์ของโฮมแลนด์ หรือถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังเว็บไซต์หรือ แอปพลิเคชันอื่น ลูกค้าจะไม่อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อตกลงเเละเงื่อนไขการเข้าใช้เว็บไซด์และการสั่งซื้อสินค้าของโฮมแลนด์อีกต่อไป ทั้งนี้ ลูกค้าควรตรวจสอบนโยบายความ เป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่นนั้นเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านความ เป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเหล่านั้นก่อน

(4) เว็บไซต์ต่างๆ ในสื่อออนไลน์

โฮมแลนด์อาจส่งอีเมล หรือเปิดเผย หรือการส่งต่อ หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปยังสื่อออนไลน์อื่น เพื่อเป็นการพิสูจน์หรือตรวจสอบความมีตัวตนจริงของลูกค้าผู้นั้น หรือเพื่อพิสูจน์หรือตรวจสอบสถานะการเป็นสมาชิกหรือการเป็นลูกค้าของสื่อออนไลน์ที่นั้น รวมทั้งประวัติการทำธุรกรรมกับสื่อออนไลน์นั้น ตาม ความเหมาะสม

(5) บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายกำหนด

โฮมแลนด์อาจมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดเผย หรือส่งต่อ หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าตามบทบัญญัติของกฎหมายหรือตามคำสั่งของพนักงานสอบสวน ศาล อัยการ หน่วยงานที่กำกับดูแลสื่อออนไลน์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมาย หรือเพื่อปกป้องสิทธิ์ หรือป้องกันความเสียหาย หรือภาระความรับผิดชอบใดๆ ของโฮมแลนด์ หรือของบุคคลอื่นที่อาจทำให้โฮมแลนด์ต้องมีความรับผิด รวมทั้งเพื่อความปลอดภัยหรือการตรวจสอบและการป้องกัน การฉ้อโกงหรือการกระทำผิดกฎหมาย และความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นแก่ชื่อเสียง ธุรกิจ และกิจการของโฮมแลนด์ 

(6) ที่ปรึกษาของโฮมแลนด์

โฮมแลนด์อาจเปิดเผย หรือส่งต่อ หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้ที่ปรึกษาด้านต่างๆ ของโฮมแลนด์ เช่น ช่างเทคนิค ทนายความ ที่ปรึกษาธุรกิจ นักบัญชี และผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นต้น

(7) นิติบุคคลและองค์กรต่างๆ

โฮมแลนด์อาจเปิดเผย หรือส่งต่อ หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้นิติบุคคลและองค์กรต่างๆ ที่โฮมแลนด์เป็นสมาชิกหรือมีความผูกพันต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ของนิติบุคคลหรือองค์กรนั้นๆ หรือตามกฎหมาย เช่น สมาคมการค้า ผู้ให้บริการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือสมาคมค้าปลีก เป็นต้น

(8) ผู้รับโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที่จากโฮมแลนด์

โฮมแลนด์อาจเปิดเผย หรือส่งต่อ หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้ผู้รับโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที่จากโฮมแลนด์ ในกรณีมีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมกิจการ การโอนกิจการไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมด การขาย การซื้อ การร่วมลงทุน การโอนสิทธิ การโอน การขายทรัพย์สิน การขายกิจการ การขายหุ้น หรือการทำธุรกรรมอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด 

 1. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปยังต่างประเทศ

ในกรณีที่โฮมแลนด์มีความจำเป็นหรือต้องเปิดเผย หรือส่งต่อ หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปยังบุคคลภายนอกที่อยู่ในต่างประเทศตามข้อตกลงหรือข้อผูกพันทางสัญญาหรือโดยกฎหมาย ซึ่งบุคคลภายนอกนั้นอาจเป็นผู้ประกอบการ องค์กร หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศที่อาจมีหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน โฮมแลนด์จะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการดำเนินการดังกล่าวก่อนการเปิดเผย หรือส่งต่อ หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปยัง บุคคลภายนอกที่อยู่ในต่างประเทศนั้น

 1. ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

โฮมแลนด์จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไว้ตลอดระยะเวลาที่ลูกค้ายังติดต่อ หรือซื้อสินค้า ผลิตถัณฑ์ หรือบริการ หรือทำธุรกรรมใดๆ กับโฮมแลนด์ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำผ่านเว็บไซต์ของโฮมแลนด์หรือไม่ก็ตาม อนึ่ง หากลูกค้ารายใดหยุดการติดต่อ หรือหยุดการซื้อสินค้า ผลิตถัณฑ์ หรือบริการ หรือหยุดทำธุรกรรมใดๆ กับโฮมแลนด์ หรือมีพฤติกรรมที่โฮมแลนด์เชื่อว่าลูกค้ามีเจตนาที่จะหยุดการติดต่อ หรือหยุดการซื้อสินค้า ผลิตถัณฑ์ หรือบริการ หรือหยุดทำธุรกรรมกับโฮมแลนด์ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อเนื่องกันแล้ว โฮมแลนด์จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลขอลลูกค้ารายนั้นไว้ต่อไปอีกไม่เกิน 5 ปี เว้นแต่จะมีกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

 1. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

โฮมแลนด์มุ่งมั่นที่จะดูแลความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าตามมาตรการ รักษาความปลอดภัยของโฮมแลนด์ โดยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจะถูกเก็บในระบบโปรโตคอลความปลอดภัยมาตรฐานสำหรับการสร้างการเชื่อมโยงที่เข้ารหัสระหว่างเว็บเซิร์ฟเวอร์และเบราว์เซอร์ในการสื่อสารออนไลน์หรือ Secure Socket Layer (SSL) ซึ่งเป็นมาตรการ ความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตที่ต้องมีการเข้ารหัสเฉพาะ (Password) ที่โฮมแลนด์ออกให้แก่ลูกค้าเป็นการเฉพาะรายเมื่อเปิดบัญชีลุกค้ากับโฮมแลนด์ ซึ่งลูกค้าจะต้องเก็บรักษารหัสเฉพาะ (Password) ไว้เป็นความลับตลอดเวลาโดยลูกค้าไม่ควรเปิดเผยรหัสเฉพาะ (Password) นี้ให้ผู้อื่นทราบ ทั้งนี้ โฮมแลนด์จะดำเนินการตามความจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าที่บันทึกไว้ ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล รหัสผ่าน และข้อมูลที่เป็นความลับใดๆ จะไม่ถูกเปิดเผย หรือส่งต่อ หรือโอนไปให้บุคคลภายนอกโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หรือโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยลูกค้าหรือโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือข้อตกลงเเละเงื่อนไขการเข้าใช้เว็บไซด์และการสั่งซื้อสินค้าของโฮมแลนด์ หรือถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต อนึ่ง หลังการทำธุรกรรมใดๆ กับโฮมแลนด์ ข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมนั้นอันเป็นข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าจะไม่ถูกเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของโฮมแลนด์ อย่างไรก็ตามลูกค้าพึงคำนึงไว้เสมอว่าการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของโฮมแลนด์ผ่านบัญชีลูกค้าอย่างปลอดภัยนั้นขึ้นอยู่กับความระมัดระวังและการรักษารหัสเฉพาะ (Password) ไว้เป็นความลับโดยลูกค้าเองด้วย นอกจากนั้น ลูกค้าไม่ควรส่งข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจากเว็บไซต์ของโฮมแลนด์ไปยังเว็บไซต์อื่น หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจากเว็บไซต์อื่นมายังเว็บไซต์ของโฮมแลนด์ ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงของลูกค้าเอง เเละลูกค้าควรเข้าใช้งานเว็บไซต์ของโฮมแลนด์หรือเข้าสู่บัญชีลูกค้าของลูกค้าในเว็บไซด์ของโฮมแลนด์ในสภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัยเท่านั้น

 1. คุกกี้ (Cookie)

คุกกี้ (Cookie) HTTP หรือ อินเทอร์เน็ต ถูกสร้างขึ้นมาสำหรับเว็บเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะ เพื่อติดตาม ปรับแต่ง และบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของลูกค้าหรือผู้เข้าใช้งานเว็บไซด์ของโฮมแลนด์แต่ละราย เมื่อลูกค้าหรือผู้เข้าใช้งานเว็บไซด์ของโฮมแลนด์เข้าสู่เว็บไซต์ของโฮมแลนด์ ระบบคุกกี้ (Cookie) จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการของลูกค้าหรือผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ของโฮมแลนด์โดยอัตโนมัติผ่านการใช้คุกกี้ (Cookie) ซึ่ง

คุกกี้ (Cookie) บางประเภทจำเป็นเป็นอย่างมากต่อการใช้งานเว็บไซต์ของโฮมแลนด์อย่าง เหมาะสม ในขณะที่คุกกี้ (Cookie) บางประเภทอนุญาตให้โฮมแลนด์ปรับปรุงประสบการณ์ การเบราวซ์ของลูกค้า รวมทั้งปรับแต่งเนื้อหาตามความต้องการของลูกค้าได้ ส่วนอินเตอร์เน็ต เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจว่าจะยอมรับคุกกี้ (Cookie) หรือไม่ เเละตัดสินใจว่าจะลบหรือบล็อกคุกกี้ (Cookie) ที่ลูกค้าเคยยอมรับหรือไม่ อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์ของโฮมแลนด์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ และการใช้งานเว็บไซต์ของโฮมแลนด์อาจถูกจำกัดหากลูกค้าปฏิเสธ ลบ หรือบล็อกคุกกี้ นอกจากนั้น บุคคลภายนอกอาจออกคุกกี้ (Cookie) ผ่านเว็บไซต์ของโฮมแลนด์เพื่อเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของลูกค้าตามกิจกรรมการเบราวซ์ของลูกค้า บุคคลภายนอกที่ว่านี้อาจเก็บรวบรวมประวัติการ เบราวซ์ของลูกค้าหรือข้อมูลอื่นเพื่อให้ทราบว่าลูกค้าเข้าถึงเว็บไซต์ของโฮมแลนด์ได้อย่างไร และเพจหรือหน้าที่ลูกค้าเข้าชมหลังจากที่ออกจากเว็บไซต์ของโฮมแลนด์นั้นเกี่ยวข้องกับอะไรโดยอัตโนมัติ ซึ่งข้อมูลต่างๆ ที่ถูกรวบรวมโดยอัตโนมัติเหล่านี้อาจมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูล ส่วนบุคคลของลูกค้าที่ให้ไว้ก่อนหน้านี้ในเว็บไซต์ของโฮมแลนด์

 1. การติดต่อกับโฮมแลนด์

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่าน ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อโฮมแลนด์ที่ info@homelandgrocer.com หรือ บริษัท โฮมเเลนด์ ไลฟ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1475 พัฒนาการ 31/1 สวนหลวง เขตสวนหลวง กทม 10250